aelotropy


aelotropy
/,i:ou'lɔtrəpi/ * danh từ - (vật lý) tính dị hướng

English-Vietnamese dictionary. 2015.